Úvodná poznámka k programu Inteligentné hospodárstvo

17. október 2019 Hospodársky rozvoj

Kým do roku 1989 bolo domáce hospodárstvo zviazané centrálnym plánovaním, po tomto míľniku jednotlivé vlády na tvorbu podrobnejšej priemyselnej, a širšej hospodárskej, politiky rezignovali. A to napriek periodickým volaniam po zmene hospodárskeho modelu založeného na „montovniach.

V rovnakom období si síce krajina zachovala vysoký podiel priemyselnej výroby, ale zároveň si prešla formou deindustrializácie v zmysle, že takmer stratila domáce integrované celky vývoja a výroby, najmä v oblasti strojárstva.

Tento program je rozdelený na tri časti. Úlohou prvej je priniesť príklady hospodárskeho plánovania v krajinách západnej Európy. Tieto zahŕňajú aj príklad takej donedávna ekonomicky liberálnej krajiny, akou je Spojené kráľovstvo, kde bola od 80. rokov až donedávna tvorba podrobnejších hospodárskych stratégií takmer tabu. V posledných rokoch, vrátane obdobia konzervatívnych vlád, sa však situácia mení.

Druhou časťou programu je analýza fungovania slovenského hospodárstva. V protiklade k iným tematicky podobným analýzam sa relatívne málo zaoberá deskriptívnym makroekonomickým pohľadom a dôsledne uplatňuje prvky priemyselnej analýzy. Jedným z článkov tejto analýzy je pohľad na medzery vo využívaní kapacít domáceho hospodárstva, krajiny, či spoločnosti Príkladom je vyššie uvedené strojárstvo. Úpadok jeho sofistikovanejších celkov budeme ilustrovať porovnaním s inými európskymi regiónmi s vysokým podielom priemyselnej výroby.

Podobne budeme postupovať v ďalších oblastiach.