Publikácie

Školstvo

 • Úvodná poznámka k programu Špičkové školstvo

  V nasledujúcich týždňoch bude Centrum pre verejnú politiku prinášať čiastkové poznámky k rôznym aspektom fungovania školstva ako takého, aj k špecifickým aspektom fungovania slovenského školstva. Tieto poznámky doplníme diskusiami pre odbornú aj širšiu verejnosť.

  14. október 2019

Infraštruktúra

 • Ako sfunkčniť výstavbu v SR

  Na Slovensku v priemere trvá výstavba skladu 300 dní, pričom zo štátov Európskej únie je na tom horšie už len Cyprus. Stavebné konania patria medzi typický príklad procesu, ktorý je síce prebyrokratizovaný, ale pritom slabo napĺňa cieľ ochrany občanov a verejného priestoru a v konečnom dôsledku prispievajú k slabej dôvere v štát a veci riadenie vecí verejných.

  20. november 2021
 • Riešenie územného plánovania a výstavby: integrované rezidenčné celky (IRC)

  Hospodársky rast sa po roku 2000 premietol do rastu výstavby. Tá sa ale deje zaberaním náhodných voľných plôch, a v okolí mesta „rozlievaním“ výstavby do krajiny, na kedysi poľnohospodárske plochy. Výsledkom sú satelitné zóny s veľmi slabo rozvinutou sociálnou infraštruktúrou aj slabým manažmentom verejných plôch.

  18. november 2021
 • Úvodná poznámka k programu Kvalitná infraštruktúra

  V nasledujúcich týždňoch bude Centrum pre verejnú politiku prinášať čiastkové poznámky k rôznym aspektom infraštruktúrnej politiky na Slovensku, s poukázaním na možné príklady dobrej praxe inde vo svete.

  16. október 2019

Veda

 • Prihlášky na slovenské univerzity: stále drahé a nejednotné

  Do diskusie o kvalite slovenského vysokého školstva prispievame aktualizáciou štúdie, ktorú sme pôvodne vydali pred tromi rokmi. Porovnávame v nej prijímací proces na slovenské a na české verejné vysoké školy.

  20. február 2022
 • Ako vytvoriť technologický spin-off

  Tento podrobný manuál o tom, ako postupovať pri technologických transferoch, by mal byť užitočným pomocníkom pre všetky akademické pracoviská s potenciálom pre výskum, ktorý sa dá uviesť na trh. Podrobne oboznamuje s typológiou spin-offov, s problematikou využívania prístrojov financovaných z eurofondov pre komerčný výskum a uvádza aj konkrétne príklady úspešných programov technologických transferov z Českej republiky aj Spojeného kráľovstva.

  12. december 2021
 • Zvažujete prihlášku na slovenské aj české univerzity?

  Už niekoľko rokov pretrváva veľmi silný odlev mladých ľudí zo Slovenska na vysoké školy v susednej Českej republike. Okrem reputácie tamojších inštitúcií, možnosti zamestnať sa v Česku po štúdiu či počas neho, či materiálneho zabezpečenia škôl môžu v rozhodovaní hrať úlohu aj ďalšie faktory, zvlášť servis a záujem o študenta vo fáze prihlasovania, ktorý české školy demonštrujú.

  22. október 2019
 • Úvodná poznámka k programu Veda pre blaho spoločnosti

  Tento úvodný dokument je jednou zo série úvodných poznámok pre zostavenie podrobných strategických plánov pre kľúčové oblasti verejnej politiky (ďalšími oblasťami sú v tejto chvíli školstvo, infraštruktúra a hospodársky rozvoj).

  15. október 2019

Hospodársky rozvoj

 • Základy budúcej priemyselnej politiky SR

  Štát by rozhodne mal poskytovať podnikateľom rozsiahle služby pri sprostredkovaní informácií, aj analytických, a pri kultivovaní hospodárskych zdrojov (rôzne formy ľudského kapitálu, priestoru na podnikanie, či financií). Existujú však dobré dôvody, prečo štát môže intervenovať aj tretím spôsobom - priamo vstupovať do podnikateľských vzťahov.

  24. november 2021
 • Aktuálne východiská regionálnej politiky v SR

  Slovensko nekonverguje k bohatším štátom únie, skôr stagnuje. V nominálnom vyjadrení za desať minulých rokov stúpol hrubý domáci produkt na osobu z 50 percent len na 56 percent priemeru Európskej únie. Po započítaní pomerne vysokých cien na Slovensku je obrázok ešte horší. Veľkou časťou tohto príbehu sú chudobné regióny. Táto štúdia prináša plastický pohľad na hospodársku situáciu v najchudobnejších regiónoch a navrhuje, ako využiť existujúce nástroje na naštartovanie ich rozvoja.

  20. november 2021
 • Tatranský tiger. Zn.: za nízky plat

  Táto štúdia ponúka detailný pohľad na vývoj príjmov z práce slovenských domácností od roku 2000 až po dnešok. Rozoberá aj dopad daňovej a sociálnej politiky na čisté príjmy. Hlavným zistením, takmer šokujúcim, je, že mzdy na Slovensku rástli v porovnaní so susedmi v regióne veľmi pomaly. Slovensko sa tak aj v porovnaní s inými postkomunistickými krajinami zaradilo medzi tie nízkopríjmové.

  08. november 2021
 • Desať opatrení na reštart ekonomiky po prvej vlne krízy

  Slovenská ekonomika čelí v roku 2020 prepadu, ktorý sa v konzervatívnych odhadoch pohybuje okolo 10 percent, v iných scenároch dokonca oveľa viac. Napriek tomu vláda doteraz reaguje veľmi obmedzenými opatreniami.

  25. jún 2020
 • Porovnanie epidemiologických opatrení proti šíreniu COVID-19

  V boji proti korona vírusu zvolili jednotlivé krajiny rôzne opatrenia. Niektoré z nich boli zdrojom frustrácie, iné hrdosti.

  06. máj 2020
 • Boj s ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou COVID 19

  Pandémia šírenia koronavírusuCOVID-19 viedla k bezprecedentným obmedzeniam aktivíta mobility v celej Európe. Rozsah opatrení na záchranu ekonomík vo väčšine krajín nemáprecedens od rokov tesne po skončení 2. svetovej vojny.

  29. apríl 2020
 • Úvodná poznámka k programu Inteligentné hospodárstvo

  Kým do roku 1989 bolo domáce hospodárstvo zviazané centrálnym plánovaním, po tomto míľniku jednotlivé vlády na tvorbu podrobnejšej priemyselnej, a širšej hospodárskej, politiky rezignovali. A to napriek periodickým volaniam po zmene hospodárskeho modelu založeného na „montovniach.

  17. október 2019

Riadenie štátu

 • Vízia verejnej sféry pre nasledujúce volebné obdobie

  Text je prvou verziou ucelenej vízie o napredovaní Slovenska, na ktorej Centrum pre verejnú politiku kontinuálne pracuje. Je oveľa komplexnejšia ako to, čo sa bežne na úrovni vládnych vízií, programového vyhlásenia vlády či straníckych programov na Slovensku realizuje. 

  03. február 2022
 • Ako zefektívniť fungovanie samospráv v SR

  Na Slovensku existuje 2927 obcí, pričom napríklad vo Švédsku, ktoré OECD vyhlásilo za vzor krajiny s funkčnou decentralizáciou, je ich 290. Navyše, slovenským obciam, na rozdiel od mnohých iných krajín, zákon neumožňuje flexibilne zdieľať niektoré funkcie. To sú len niektoré príklady toho, že samosprávnu politiku treba po dlhých rokoch rázne zefektívniť.

  18. november 2021