Krajina potrebuje strategické rámce

14. október 2019 Juraj Draxler

Slovenská republika od svojho vzniku periodicky zažíva vlny reforiem, ktoré sa týkajú rôznych častí verejnej politiky. V rozvoji krajiny pritom badať dlhodobý paradox. Na jednej strane už v 90. rokoch bolo Slovensko práve pre ochotu podujať sa na radikálne zmeny občas označované ako jeden z východeurópskych tigrov. Toto slovné spojenie vzniklo ako výraz presvedčenia, že takto označované krajiny ľahko – minimálne hospodársky, dobehnú, ba prekonajú svojich západoeurópskych susedov. Doteraz sa im pritom nevyrovnali úrovňou HDP a najmä nie kvalitou infraštruktúry či takých ukazovateľov sociálneho rozvoja ako stredná dĺžka dožitia alebo, napríklad, kvalita bytového fondu.

Centrum pre verejnú politiku vzniklo ako platforma pre inteligentnú diskusiu o verejnej politike na úrovni rezortných stratégií aj čiastkových technických riešení. Základnou myšlienkou, ktorou sa centrum riadi, je, že Slovenská republika potrebuje v prvom rade dobudovať svoje inštitúcie tak, aby fungovali efektívnejšie ako doteraz. Základným produktom centra sú práve strategické dokumenty približujúce základné dilemy v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý rozvoj krajiny: infraštruktúra, hospodársky rozvoj, školstvo a veda.

Dokumenty majú dve funkcie. Tou prvou je kultivovanie diskusií tak, aby sa cyklicky neopakovali, boli viac zamerané na cieľ a boli primerane podrobné a informované. Druhou funkciou dokumentov je byť súborom celkom konkrétnych návodov na zmeny. Dokumenty preto obsahujú vysvetlenie fungovania základných mechanizmov danej oblasti verejnej politiky, základných dilem, ktoré treba riešiť, alternatív jednotlivých mechanizmov, no i načrtnutie toho, ako presne zmenu manažovať a komunikovať. Táto aktivita zaplní dlhodobú medzeru v našom živote, kde napriek častých volaniach po víziách pre krajinu či tvorbe programových dokumentov v stranách či na ministerstvách doteraz chýbali dokumenty naozaj komplexne predstavujúce problematiku jednotlivých rezortov alebo prierezových tém dôležitých pre ďalší vývoj spoločnosti.

Okrem toho centrum vytvára priestor pre konkrétne, zväčša pomerne technicky orientované diskusie o jednotlivých oblastiach verejnej politiky s domácimi aj zahraničnými špecialistami. S cieľom vytvárať atmosféru dôvery a konštruktívnosti je časť aktivít off record.

Práca centra sa neviaže na žiadnu politickú stranu. Naopak, bude žiadúce, ak v budúcnosti jeho pôda poslúži jednak na medzistranícke stretnutia odborníkov a jednak ako inštitúcia, ktorú budú politicky činní ľudia v rámci svojho osobného politického cyklu využívať na vyplnenie prestávok v priamej politickej kariére.

V neposlednom rade sa centrum bude snažiť o vytváranie priestoru pre mladých ľudí so záujmom o verejnú politiku na to, aby si tvorili konkrétnu predstavu o fungovaní verejnej správy a postupne sa začali zapájať do jej spolutvorby.