Projektová súťaž "Slovensko ako sebavedomá krajina, stred Európy"

28. november 2021

Centrum pre verejnú politiku (CVP) vyhlasuje súťaž, víťaz získa 1000 eur. 

 

Slovenská republika je súčasťou najväčšieho trhu sveta, Európskej únie (ak počítame hrubý domáci produkt). Priamo susedí s nadnárodným regionálnym zoskupením, ktoré je ekonomicky najrozvinutejšie na svete. Ide o oblasť Rakúska, Švajčiarska, severného Talianska, západnej časti Nemecka, severného Francúzska, juhovýchodného Anglicka, Belgicka, Holandska, a južnej často nordického regiónu.

 

Napriek tomu Slovenská republika nie je do tejto bohatej časti sveta zďaleka plne integrovaná. Navyše, ako štát nefungujeme úplne efektívne. Dôsledky sú známe. Obrovský únik pracovnej sily ale aj vysokoškolákov do zahraničia. Pomerne slabé výsledky slovenskej vedy. Nízka výkonnosť malých a stredných firiem. Pomerne nízky vek dožitia oproti väčšine krajín EÚ. A takto by sa dalo pokračovať.

 

Na druhej strane máme aj silné stránky. V mnohých ohľadoch transparentnejšiu verejnú správu ako aj veľa krajín na západ od nás. Máme oproti iným krajinám kontinentu relatívne malé sociálne rozdiely a sme bez väčších zón sociálneho vylúčenia. Slovensko je tiež domovom viacerých vysoko inovatívnych firiem európskeho či globálneho významu.

 

Otázka je, ako na týchto sľubných prvkoch stavať tak, aby o niekoľko rokov Slovenská republika pôsobila ako prirodzený stred bohatého, stabilného kontinentu. Ako krajina, kde sa každý rok niečo nové úspešne vybuduje. Kde vo verejnom živote vidno viac úspešných ako neúspešných projektov. A kde sa toto všetko odrazí na prirodzenom sebavedomí ľudí, ktorí tu žijú.

 

Centrum pre verejnú politiku vyhlasuje projektovú súťaž Slovensko ako sebavedomá krajina, stred Európy. Napíšte projekt, ako by ste zlepšili fungovanie niektorého kľúčového aspektu Slovenskej republiky, ak by ste na to dostali príležitosť.

 

Ceny pre víťazov:

 

1.     miesto: 1000 eur

2.     miesto: 300 eur

3.     miesto: 200 eur

 

Zároveň si vyhradzujeme právo odmeniť až 7 ďalších finalistov (konečný počet stanoví porota podľa kvality prác), každého honorárom 50 eur brutto. Ceny budú vyplatené ako autorský honorár alebo na základe zmluvy o dielo.

 

Podmienky súťaže

 

Váš projekt sa musí týkať fungovania niektorého aspektu verejnej politiky, ktorý má dosah na širší okruh ľudí. Nemôže teda ísť o vyslovene lokálny projekt, alebo projekt pre niekoľko desiatok či stoviek ľudí.

 

Možnosti:

-       Môžete si zvoliť niektorý rezort a opísať, ako sa dá niečo konkrétne zmeniť v rámci neho. Môže ísť o zdravotníctvo, školstvo, kultúru, ale napríklad aj výstavbu a podobne. Neodporúča sa písať o zahraničnej politike alebo problematike obrany, ak nejde o otázku vyslovene konkrétnych dopadov na životy ľudí v období mieru.

-       Môžete si zvoliť užšiu tému, niečo veľmi konkrétne v rámci vyššie spomenutých oblastí: pomoc mladým farmárom alebo mladým doktorom, fungovanie postdocov, reorganizácia klientských pracovísk štátnej správy, lepšie odpadové hospodárstvo, zefektívnenie fungovania ochrany životného prostredia v rámci rôznych druhov chránených území, atď. Alebo mať relatívne široký záber: napríklad fungovanie celého rezortu, alebo aj niekoľkých rezortov súčasne, ak sa to týka jednej, zjednocujúcej témy.

-       Pokojne si ale môžete zvoliť aj tému, ktorá sa týka napríklad fungovania samospráv, alebo fungovania niečoho, čo sa nedá zaradiť len pod konkrétne ministerstvo či ministerstvá. Môže ísť o fungovanie štátnej správy ako takej, fungovanie Národnej rady SR alebo legislatívneho procesu, problematiku digitalizácie štátnej správy alebo napríklad ochrany domáceho trhu či rôznych aspektov regulácie podnikania.

 

Na čo bude porota prihliadať:

-       Presnosť a komplexnosť opisu základného problému, ktorý si zvolíte riešiť. (20 percent)

-       Kvalitu spracovania problematiky: aké sú rôzne alternatívne riešenia problému. Prečo má zmysel práve to, ktoré preferujete vy. Aké sú možné politické či spoločenské prekážky. Aký je prípadne ešte širší kontext problému, napr. regulácia zo strany Európskej únie. Ako by ste vaše riešenie realizovali (aké sú v rámci krajiny kapacity na jeho realizáciu, ako by sa o probléme malo komunikovať, prípadne vyjednávať, aká by mala byť časová postupnosť krokov, korekčné mechanizmy, a podobne). (70 percent)

-       Kvalita prezentácie: prehľadnosť textu, gramatika, štylistika. (10 percent)

 

Technické aspekty vášho textu:

-       Maximálne 100 tisíc znakov vrátane medzier (dolná hranica nie je daná). A to vrátane grafov, príloh a bibliografie.

-       Môžete použiť grafy, tabuľky a podobné vizualizačné prvky.

-       Je vhodné text rozčleniť na niekoľko častí a napríklad použiť medzititulky.

-       Ak používate myšlienky niekoho iného, alebo sa odvolávate na konkrétne údaje, citujte. Nevyžadujeme konkrétny formát citácií, ale ak si nejaký zvolíte, používajte ho konzistentne (pokojne aj niektorý z formátov používaný vo svete). Nebuďte plagiátorom  .

-       Píšte podľa možností neutrálnym tónom, bez zbytočných emocionálnych prvkov či manierizmov vo vyjadrovaní.

-       Kto je vaším publikom: píšte pre ľudí s kvalitným vysokoškolským vzdelaním, ktorým netreba vysvetľovať každé cudzie slovo alebo bežný koncept zo štatistky, ekonómie, fyziky, a podobne, ale ktorí nutne nemusia ovládať všetky aspekty vami zvolenej témy.

-       Riadkovanie, font a ďalšie aspekty formátovania nie sú striktne dané, zvoľte cih jednoducho podľa toho, aby bol text prehľadný.

-       Na konci práce uveďte svoje meno, dátum narodenia, bydlisko a emailový kontakt (údaje okrem mena nebudú zverejnené).

 

Na čo porota nebude prihliadať: vaše ideologické zázemie či smerovanie textu. Podstatné je, do akej miery je nápad zaujímavý a viete zdôvodniť, prečo by bol prínosom pre fungovanie Slovenskej republiky. To je jediné, čo u poroty zaváži.

 

Čo sa neodporúča:

-       Zvoliť si tému, ktorí je príliš všeobecná, alebo riešenie, ktoré nie je veľmi originálne a už bolo spracované (výnimkou je, ak viete ponúknuť veľmi originálne zdôvodnenie či formu realizácie takéhoto inak známeho riešenia).

-       Písať nekonkrétne, zbytočne emocionálne, literárne a podobne.

 

Termín odovzdania:

-       Najneskorší možný termín odovzdania je 28. 2. 2022

 

Konzultácie

 

Ak potrebujete svoju tému skonzultovať, napíšte nám, pokúsime sa každému odpovedať. Od 15.1. tiež zriadime „horúcu linku“ pre ľudí, ktorí nám predstavia sľubný projekt a budú chcieť niektoré jeho aspekty priebežne konzultovať pred konečným odovzdaním práce.

 

Porota

 

Predsedom poroty je Juraj Draxler, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďalšími členmi sú spolupracovníci Centra pre verejnú politiku a ďalšie významné osobnosti s rozsiahlymi skúsenosťami z verejného sektora.

 

Záver

 

Účasťou v projektovej súťaži sa k ničomu nezaväzujete. Samozrejme, ak vás súťaž povzbudí do ďalšej komunikáciebea s centrom alebo do záslužných aktivít pre verejný sektor, budeme len radi.